Końskie, 19.02.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe
„wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wraz z obsługą podczas

 imprezy plenerowej   

DNI KOŃSKICH 2018” w Końskich w dn. 18-19. 08.2018 r.
I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969

 

Płatnik

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969


II. Przedmiot oferty


Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą i transportem na imprezę plenerową pn. DNI KOŃSKICH, która organizowana będzie w dn. 18-19. 08.2018 r., zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa i oświetleniowa całej imprezy.

 

a) scena o wymiarach min. 10x12 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,

b) boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody - woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę, tylny horyzont musi uwzględniać technikę montażu i specyfikację w/g riderów: DeMono, Ania Dąbrowska i inne,

c) scena musi posiadać schody z dwóch stron, aktualne atesty bezpieczeństwa,

e) reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być solidne, nie dopuszcza się słabych konstrukcji , które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.

f) wymagania: scena, system nagłośnieniowy i oświetleniowy muszą być zgodne z aktualnymi riderami zespołów: DeMono, Ania Dąbrowska i inne, (Załącznik nr 1, plik rar do pobrania na stronie organizatora http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia/oferty ) - powinny być uzgodnione tj. zaaprobowane i potwierdzone drogą mejlową przez realizatorów poszczególnych wykonawców na adres poczta@dkkonskie.pl do dnia zamknięcia oferty

g) w imprezie wezmą również udział delegacje artystyczne z miast partnerskich ze Słowacji, Ukrainy i Węgier, artyści domu kultury [sobota], artyści lokalni [ niedziela] specyfikacja techniczna w/w zostanie dosłana po ustaleniu programu

h] w zakres oferty nie wchodzą wyżywienie i noclegi pracowników Wykonawcy


Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

III. Czas realizacji
 18-19. 08.2018 r.

 Gotowość sceny, nagłośnienia,  oświetlenia na próby - 18 sierpnia 2018 o godz. 10.30.

 Zakończenie imprezy  - 19 sierpnia 2018 ok. godz. 23.00.

 Miejsce realizacji:  Park Miejski w Końskich, zaplecze DK Egipcjanka, ul. Mieszka I 4

 

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT

 

V. Sposób oceny ofert.
1.Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryteria: cena brutto za całość usługi, mile widziane doświadczenie przy realizacji koncertów wykonawców ujętych w programie imprezy
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnym pismem w terminie 7 dni. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

4. Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest pisemna aprobata firmy przez zespoły określone w przedmiocie umowy [załącznik nr 1 umieszczony na stronie WWW Zamawiającego http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia].

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen i odwołania zapytania bez podania przyczyn.


VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 2 do pobrania http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia/oferty

2. projekt umowy [typowy dla Zleceniobiorcy]

 

VII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, pocztą lub drogą elektroniczną [wydrukowany, wypełniony, podpisany skan na druku oferty] do 6 marca 2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem OFERTA NA TECHNIKĘ DNI KOŃSKICH 2018

 

Liczy się data wpływu oferty na adres:

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

NIP 658-12-20-969

poczta@dkkonskie.pl

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 7012

Utworzono dnia: 31.03.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

20.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

20.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1

20.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2