Załącznik do zarządzenia Nr 10 z dnia 22.12.2017 r.

Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich

 

 

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich

 

 

 

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich zwanego dalej MGDK określa organizację wewnętrzną oraz zasady zarządzania. Niniejszy regulamin jest dokumentem, który określa strukturę organizacyjną MGDK, a także podstawowe obowiązki służbowe osób pełniących funkcje kierownicze oraz poszczególnych komórek organizacyjnych. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest graficzny schemat organizacyjny MGDK, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział I. Zakres działania MGDK w Końskich

 

§ 1

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich zwany w dalszej treści niniejszego regulaminu MGDK realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawa regulujących działanie instytucji kultury:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342),

 • Kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi,

 • Statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich nadanego uchwałą Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r.

 

§ 2

 

 1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem założycielskim jest Gmina Końskie.

 2. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich realizuje zadania własne gminy określone
  w ustawie o samorządzie gminnym w sposób określony w aktach prawnych wymienionych w § 1.

 

Rozdział II. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania

Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich

 

§ 3

 

 1. Liczbę etatów i strukturę wewnętrzną stanowisk ustala Dyrektor MGDK w Końskich.

 2. Schemat struktury organizacyjnej MGDK w Końskich w formie graficznej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

 

Zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Domu Kultury

 

 1. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektor kieruje MGDK przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

 3. Komórką organizacyjną kieruje Kierownik, Specjalista odpowiedzialny przed swoim przełożonym za wykonanie całości zadań przypisanych komórce organizacyjnej.

 4. Każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec niego odpowiada za całokształt spraw.

 5. Pracownik może otrzymywać polecenia służbowe od przełożonego wyższego szczebla - wówczas wykonuje otrzymane polecenie, zawiadamiając o powyższym bezpośredniego przełożonego.

 6. Kierownik komórki dokonuje podziału zadań pomiędzy przydzielone komórce etaty, opracowując zakresy czynności.

 7. Zakresy czynności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego wynikają
  z zakresu działania MGDK, a także obowiązujących przepisów prawnych.

 8. Dyrektor MGDK, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora podpisuje akty normatywne oraz dokumenty i korespondencję wysyłaną na zewnątrz.

 9. Do podpisywania umów zawieranych z osobami fizycznymi i prawnymi uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor MGDK lub osoba przez niego upoważniona. Umowy te wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 10. Komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy i współdziałania przy rozwiązywaniu wspólnych działań.

 

§ 5

 

Akty normatywne Miejsko-Gminnego Domu Kultury

 

1. W MGDK w Końskich wydawane są następujące akty normatywne:

  1. zarządzenia - przepisy do stałego przestrzegania bądź stałego terminowego wykonania,

  2. regulaminy - przepisy o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania.

  3. instrukcje - przepisy proceduralne charakterze stałym, określające tryb postępowania,

  4. polecenia - przepisy o charakterze przypominającym.

 1. Wydawanie aktów normatywnych i wykonawczych wymienionych w ustępie 1 pkt 1 i pkt 2 jest zastrzeżone do kompetencji Dyrektora.

 2. Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy mogą wydawać wg kompetencji po akceptacji Dyrektora akty normatywne wymienione w ustępie 1 pkt 3 i pkt 4.

 3. Oryginały aktów prawnych wydawanych w instytucji oraz otrzymane od Organizatora przechowywane są u Dyrektora w rejestrze zarządzeń.

 

§ 6

 

Struktura Miejsko-Gminnego Domu Kultury

 

 1. Dyrektor MGDK w Końskich ustala organizację wewnętrzną placówki. W skład MGDK
  w Końskich wchodzą:

   1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, Mieszka I-go 4 oraz placówki terenowe:

a) Wiejski Dom Kultury w Kornicy,

b) Wiejski Dom Kultury w Rogowie.

 1. MGDK sprawuje również nadzór nad działalnością prowadzoną przez mieszkańców
  w społecznych klubach i świetlicach wiejskich z terenu gminy Końskie, w tym poprzez łożenie na koszty funkcjonowania obiektów (
  m in. zakup energii, wody) w ośrodkach w:

 1. Nałęczowie,

 2. Sierosławicach,

 3. Przybyszowach,

 4. Jeżowie,

 5. Gracuchu.

Wszelkie faktury realizowane będą po podpisaniu zobowiązania realizacji planu działań kulturalnych między stronami w ww. placówkach.

 

§ 7

 

Organizacja Miejsko-Gminnego Domu Kultury

 

 1. Funkcjonowanie MGDK opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 2. W skład organów zarządzających i doradczych MGDK wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy WDK oraz Specjalista.

 3. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi MGDK są działy, podlegające służbowo bezpośrednio Dyrektorowi MGDK lub Zastępcy Dyrektora.

 4. W strukturze organizacyjnej MGDK funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:

 1. Dział Finansowo-Księgowy,

 2. Dział Administracyjno-Gospodarczy,

 3. Dział Artystyczny,

 4. WDK Kornica,

 5. WDK Rogów.

 1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Dział Finansowo-Księgowy – Główny Księgowy, Dział Administracyjno–Gospodarczy – Specjalista.

 2. Dyrektorowi MGDK podlega Zastępca Dyrektora, któremu bezpośrednio podporządkowane są: Dział Artystyczny oraz WDK Rogów i WDK Kornica.

 3. Wewnętrzną organizację MGDK określa Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik
  Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 8

 

Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność stanowisk

kierowniczych i ramowe zakresy działania:

 

Dyrektor

 

   1. Instytucją zarządza Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy, któremu Dyrektor bezpośrednio podlega.

   2. Dyrektor jest upoważniony do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sferze zwykłego zarządu, w zakresie działań jednostki.

   3. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:

 1. realizowanie wszystkich zadań wynikających ze Statutu MGDK w Końskich, ponoszenie odpowiedzialności za działalność MGDK w Końskich,

 2. opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie perspektywicznego programu działania MGDK w Końskich (według potrzeb),

 3. opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie rocznych planów działalności instytucji kultury MGDK w Końskich,

 4. reprezentowanie MGDK w Końskich na zewnątrz, działanie zgodne z przepisami prawa i interesem społecznym, podejmowanie samodzielne decyzji i ponoszenie
  za nie odpowiedzialności,

 1. ustalanie polityki kadrowej: przyjmowanie do pracy, zaszeregowanie, premiowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników MGDK w Końskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. koordynowanie działań i nadzór nad funkcjonowaniem MGDK w Końskich,

 3. opracowywanie regulaminu organizacyjnego zawierającego szczegółową strukturę wewnętrzną MGDK w Końskich,

 4. ustalanie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych MGDK w Końskich, zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników,

 5. sporządzanie planu finansowego MGDK w Końskich,

 6. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

 7. realizacja budżetu MGDK w Końskich,

 8. przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie propozycji zmian Statutu
  MGDK w Końskich.

 

Zastępca Dyrektora

 

  1. Podległość Służbowa: Dyrektor.

  2. Zastępca Dyrektora:

 1. organizuje, kieruje oraz kontroluje podległy pion,

 2. sporządza plany finansowe podległego pionu,

 3. sprawuje nadzór nad realizacją projektów własnych i obcych realizowanych przez MGDK,

 4. sprawuje nadzór nad pracą pracowników merytorycznych MGDK (Dział Artystyczny, WDK Kornica i WDK Rogów), w szczególności w zakresie organizacji imprez, kontaktu z mediami oraz współpracy z placówkami oświatowymi gminy Końskie,

 5. zarządza majątkiem i odpowiada za jego prawidłowe zabezpieczenie,

 6. zabezpiecza realizację imprez organizowanych przez MGDK, w szczególności imprez masowych, pod względem technicznym i organizacyjnym,

 7. nadzoruje działania MGDK w zakresie public relations, promocji, reklamy,

 8. uczestniczy w konferencjach, forach, panelach dyskusyjnych oraz szkoleniach.

 

Główny Księgowy

 

 1. Główny Księgowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zapewniających racjonalne efekty ekonomiczno-finansowe.

 2. Podległość Służbowa: Dyrektor.

  1. Główny Księgowy:

 1. kieruje i koordynuje prace działu finansowego,

 2. odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. przygotowuje projekty Planu Finansowego instytucji i przedstawia je do akceptacji Dyrektora,

 4. przygotowuje sprawozdania finansowe,

 5. opiniuje projekty i realizowane przedsięwzięcia gospodarcze,

 6. analizuje wyniki finansowe i ekonomiczne,

 7. podpisuje wspólnie z Dyrektorem lub pod jego nieobecność z Zastępcą Dyrektora umowy rodzące zobowiązania finansowe instytucji,

 8. prowadzi nadzór nad gospodarką finansową instytucji,

 9. prowadzi urządzenia księgowe.

 

Specjalista

 

 1. Podległość Służbowa: Dyrektor.

 2. Specjalista nadzoruje prace w Dziale Administracyjno-Gospodarczym:

 1. prowadzi kasę MGDK,

 2. sporządza raport kasowy,

 3. nadzoruje stan techniczny obiektów, urządzeń oraz sprzętu MGDK i odpowiada
  za jego prawidłowe użytkowanie, w szczególności kontrolę przeciw pożarową, stanu technicznego budynków, sanitarną i inne,

 4. nadzoruje utrzymanie czystości oraz warunków sanitarnych,

 5. prowadzi działania związane z konserwacją i remontami budynków oraz instalacji wewnętrznych, sporządza plany remontowe i inwestycyjne, sprawuje nadzór
  nad pracami remontowymi,

 6. nadzoruje zakup materiałów.

 

Kierownik WDK

 

 1. Podległość Służbowa: Zastępca Dyrektora.

 2. Kierownik samodzielnie kieruje pracą w jednostce terenowej:

 1. organizuje pracę placówki jako Wiejskiego Domu Kultury,

 2. prowadzi działania związane z konserwacją i remontami budynków,

 3. sprawuje opiekę nad zespołami artystycznymi swojego rejonu, w szczególności
  z zespołami folklorystycznymi działającymi we wsi,

 4. nadzoruje utrzymanie czystości oraz dba o spełnienie warunków sanitarnych,

 5. koordynuje życie kulturalne wsi, organizuje imprezy okolicznościowe,

 6. współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, nadzoruje działające w klubie Koła Gospodyń Wiejskich.

 

§9

 

Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność pracowników

Działu Artystycznego oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

Starszy instruktor ds. muzyki rozrywkowej

 

  1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

  2. Starszy instruktor ds. muzyki rozrywkowej:

  1. upowszechnia kulturę muzyczną oraz formy i metody pracy z amatorskimi zespołami artystycznymi,

  2. udziela pomocy z zakresie doboru repertuaru zespołom muzycznym i wokalnym,

  3. prowadzi zespoły muzyczne (i ich dokumentację) działające przy MGDK w zakresie pomocy warsztatowej, repertuaru i przygotowania do koncertów,

  4. przygotowuje i ponosi odpowiedzialność za oprawę muzyczną imprez i koncertów organizowanych przez MGDK,

  5. organizuje imprezy, przeglądy konkursów w zakresie w zakresie upowszechniania ruchu muzycznego oraz udział w imprezach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

  6. prowadzenie konsultacji dla zespołów muzycznych działających w szkołach
   w zakresie przesłuchań i doboru repertuaru.

 

Starszy instruktor ds. muzyki i organizacji imprez

 

   1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

   2. Instruktor ds. muzyki i organizacji imprez:

   1. upowszechnia kulturę muzyczną oraz formy i metody pracy z amatorskimi zespołami artystycznymi,

   2. udziela pomocy w zakresie doboru repertuaru zespołom muzycznym i wokalnym,

   3. prowadzi i dokumentuje działalność zespołów muzycznych, wokalnych, solistów oraz innych kół zainteresowań z dziedziny muzyki działających przy MGDK,

   4. organizuje imprezy, przeglądy, konkursy w zakresie upowszechniania ruchu muzycznego,

   5. planuje i realizuje imprezy własne,

   6. inicjuje i organizuje różnorodne formy rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

   7. prowadzi konsultacje dla zespołów muzycznych działających w szkołach z zakresie przesłuchań i doboru repertuaru.

 

Starszy instruktor ds. plastyki

 

1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

2. Instruktor ds. plastyki:

   1. upowszechnia kulturę plastyczną oraz formy i metody pracy z twórcami amatorskimi oraz grupami artystycznymi,

   2. udziela pomocy w zakresie działań plastycznych, konsultuje programy, projekty oraz udziela pomocy warsztatowej osobom i grupom działającym na terenie objętym działaniem MGDK,

   3. prowadzi dokumentację fotograficzną i kronikę MGDK,

   4. organizuje wystawy w Galerii MGDK, montuje i demontuje prace, ponosi odpowiedzialność za oprawę plastyczną imprez, koncertów organizowanych przez MGDK,

   5. inicjuje i organizuje różnorodne formy rozrywki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

   6. prowadzi konsultacje dla osób i grup plastycznych działających w szkołach na terenie gminy Końskie.

 

Starszy instruktor sztuki słowa

 

1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

2. Instruktor sztuki słowa:

   1. prowadzi zespoły teatralne i dokumentuje ich działalność,

   2. opiekuje się merytorycznie kołami zainteresowań działającymi w MGDK z zakresu teatru i filmu,

   3. przygotowuje wszelkie imprezy o charakterze kameralnym,

   4. opracowuje programy imprez artystycznych MGDK,

   5. organizuje przeglądy, teatry dziecięce szkół i przedszkoli,

   6. planuje i realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach wakacji i ferii zimowych,

   7. planuje i koordynuje imprezy własne i zlecone (okolicznościowe, obrzędowe, rodzinne).

 

Starszy instruktor ds. muzyki ludowej

 

1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

2. Instruktor ds. muzyki ludowej:

   1. upowszechnia kulturę muzyczną oraz formy i metody pracy z amatorskimi zespołami ludowymi i artystycznymi,

   2. udziela pomocy z zakresie doboru repertuaru zespołom muzycznym i śpiewaczym,

   3. prowadzi następujące zespoły artystyczne: „Rogowianka”, „Korniczanka”, „Kapela Jaśki”, sprawuje nadzór artystyczny nad dziecięcym zespołem pieśni i tańca „Dziebałtów”, „Sokołów”,

   4. odbywa systematyczne zajęcia w ustalonych dniach i godzinach, przygotowuje programy z tymi zespołami,

   5. uczestniczy w imprezach, przeglądach i festiwalach ludowych na miejscu i w terenie,

   6. przygotowuje oprawę muzyczną imprez organizowanych przez MGDK,

   7. prowadzi ewidencję zespołów śpiewaczych z gminy Końskie.

 

Starszy instruktor ds. środowiska, świetlic wiejskich

oraz organizacji imprez środowiskowych

 

1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

2. Instruktor ds. środowiska, świetlic wiejskich oraz organizacji imprez środowiskowych:

   1. współpracuje z placówkami zamiejscowymi MGDK w Końskich tj. WDK w Kornicy
    i WDK w Rogowie oraz Świetlicami w Sokołowie i Dyszowie w zakresie organizacji imprez dla społeczności wiejskiej a także uczestniczenie w nich,

   2. realizuje projekty własne i obce realizowane przez MGDK, przygotowuje wnioski
    o środki zewnętrzne, w tym do konkursów prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury,

   3. utrzymuje dobre relacje z mieszkańcami sołectw, na terenie których działają wcześniej wymienione placówki kulturalne oraz informuje mieszkańców o planowanych imprezach,

   4. współpracuje z innymi pracownikami merytorycznymi MGDK w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych w mieście i świetlicach wiejskich,

   5. realizuje imprezy organizowane przez MGDK oraz WDK w Kornicy i WDK
    w Rogowie, w tym imprezy masowe pod względem logistycznym i technicznym.

   6. organizuje program oraz prowadzi kino plenerowe w Sielpi w sezonie letnim,

   7. współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego w gminie.

 

Animator kultury

 

1. Podległość służbowa: Zastępca Dyrektora.

2. Animator:

   1. organizuje imprezy kulturalne dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych,

   2. współpracuje z artystami i ludźmi kultury w zakresie pomocy przy przygotowywaniu imprez artystycznych, konkursów, warsztatów, wystaw, koncertów, materiałów informacyjnych i promocyjnych,

   3. informuje o organizowanych przedsięwzięciach, kontakt z mediami, organizuje konferencji prasowych, wysyła materiały do redakcji z informacją o przygotowywanych działaniach oraz faktograficznych po imprezach,

   4. aktualizuje strony internetowej MGDK pod nadzorem Zastępcy Dyrektora MGDK (umieszczanie informacji bieżących, ogłoszeń, zaproszeń na stronie internetowej MGDK),

   5. przygotowuje materiały dla mediów,

   6. pozyskuje uczestników dla realizacji wydarzeń artystycznych MGDK.

 

Robotnik gospodarczy

 

1.Podległość służbowa: Specjalista.

2. Robotnik gospodarczy:

   1. sprzątanie pomieszczeń w budynku MGDK tj. pomieszczenia biurowe, pracowni plastycznej, muzycznej, holu przy pokojach biurowych, sali wystaw, sali kawiarnianej wraz z zapleczem kuchennym, holu wejściowego, przedsionka, pomieszczeń szatni
    i dwóch toalet,

   2. sprzątanie terenu przylegającego do budynku MGDK.

 

Robotnik gospodarczy/palacz c.o. w WDK Kornica

 

1. Podległość służbowa: Specjalista.

2. Robotnik gospodarczy/palacz c.o. w WDK Kornica:

 1. sprzątanie pomieszczeń w budynku MGDK oraz terenu przylegającego do MGDK,

 2. palenie w kotle c.o. w WDK w Kornicy,

 3. dozór i utrzymanie instalacji c.o. w WDK w Kornicy,

 4. sprzątanie terenu przyległego do WDK Kornica.

 

§ 10

 

Do zadań pracowników MGDK należy:

 

 1. Przygotowanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

 2. Inspirowanie głównych kierunków działania i koordynacja społecznych inicjatyw
  w dziedzinie kultury.

 3. Organizowanie i rozwijanie różnego rodzaju form działalności kulturalnej.

 4. Stwarzanie warunków dla rozbudowania i rozwijania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

 5. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej towarzystwom społeczno-kulturalnym
  i amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

 6. Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.

 7. Udostępnianie dóbr kultury poprzez współdziałanie z regionalnymi ośrodkami naukowymi, twórczymi, zawodowymi, instytucjami artystycznymi.

 8. Udzielanie pomocy merytoryczne

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1698

Utworzono dnia: 31.03.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy