Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferty

Czcionka:

Końskie, dnia 14.05.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy zamówienia ochrony imprezy masowej)

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Mieszka I-go 4, 26-200 Końskie, NIP 658 12 20 969

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie imprezy masowej pn. Dni Końskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

- liczba widzów 18.08.2018 – w godzinach 16.00-22.00 – 1500 osób [ ochrona imprezy w tym koncert DeMONO]

 

- liczba widzów 19.08.2018 – w godzinach 15.00- 23.00 – 1500 osób [ochrona imprezy w tym koncert Ania Dąbrowska]

 

- dyżury nocne patrolu 2 osobowego dozorującego rejon sceny z 17 na 18 i z 19 na 20 sierpnia oraz po zakończeniu imprezy do czasu demontażu nagłośnienia i oświetlenia.

 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego JPG – szkic sytuacyjny program imprezy

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18-19 sierpnia 2018 roku.

 

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

  • zawierać stawkę: stawka osobo-godzina brutto/netto

 

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres poczta@dkkonskie.pl

- faksem na nr 41 372 24 78

- pocztą lub też dostarczona osobiście na adres:

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

26-200 Końskie, ul. Mieszka I-go 4

do dnia 23 maja 2018, do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią poświadczającą rodzaj świadczonych usług [zezwolenia, certyfikaty]

- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 maja 2018, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 13.00 w siedzibie MGDK.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1- cena 100%

 

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kowalski pod numerem telefonu 41 372 24 78 oraz adresem e-mail: poczta@dkkonskie.pl

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Pogoda