Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin zajęć płatnych

Czcionka:

Końskie 01.09.2017 r.

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego DomuKultury w Końskich z dn. 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich.

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich zarządza:

§ 1

Wprowadzenie Regulaminu zajęć organizowanych w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia wewnętrznego nr 4/2017

Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich z dnia 01.09.2017 r.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY W KOŃSKICH


 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich jest:

  a/ zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

  b/ dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia na stosownym formularzu zgłoszeniowym (Zał. Nr 1 do Regulaminu), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

  c/ w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich, płatne z góry za dany miesiąc.

 2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik (lub jego rodzic/opiekun) złoży pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu.

 3. W imieniu małoletnich uczestników zgłoszenia oraz płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

   

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

 

 1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MGDK w Końskich (Załącznik nr 2 Regulaminu)

 2. Opłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc do instruktora prowadzącego zajęcia.

 3. Po dokonaniu opłaty uczestnik dostaje imienny karnet umożliwiający udział w zajęciach w danym miesiącu.

 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnika na zajęciach, potwierdzonej przez rodzica/opiekuna odpłatność za dany miesiąc oraz możliwość odpracowania zajęć w innym terminie podlega uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem MGDK.

 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w MGDK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora MGDK.

 6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

 7. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor MGDK w Końskich bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

 8. W MGDK w Końskich prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w MGDK w Końskich w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji MGDK w Końskich nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

   

  CENNIK OPŁAT MIESIĘCZNYCH ZA ZAJĘCIA W MGDK W KOŃSKICH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. DO 30 CZERWCA 2018 R.

   

   1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

   2. Wysokość opłaty za zajęcia za dany miesiąc uzależniona jest od rodzaju zajęć. Szczegółowe informacje w tym zakresie podane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

   3. W przypadku udziału uczestnika zajęć w konkursach zewnętrznych, koszt udziału w nich ponosi sam uczestnik.

     

KWESTIE ORGANIZACYJNE


 

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora MGDK w Końskich miejscu

  i w ustalonych godzinach.

 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem MGDK na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

 1. MGDK w Końskich zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 2. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia oraz karnet.

 2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

 3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz MGDK w Końskich nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

 4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.

 5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

 6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek MGDK w Końskich.

 7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

 8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

 10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika MGDK w Końskich.

 11. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora.

 12. Zabrania się przebywania na terenie MGDK w Końskich osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

 13. Na terenie MGDK w Końskich obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 14. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć/warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor MGDK w Końskich.

   

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z MGDK W KOŃSKICH

 

 1. Podmioty współpracujące z MGDK w Końskich t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły ludowe, regionalne itp.), działające na terenie Miasta i Gminy Końskie korzystają z obiektu MGDK po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.

 2. Podmioty współpracujące mogą podpisać z MGDK umowy o współpracy.

 3. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.

 4. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

   

UCZESTNICY MAŁOLETNI

 

  1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych (załącznik nr 3).

  2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.

  3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.

  4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.

  5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.

  6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać karnet instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.

  7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

    

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGDK w Końskich. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.

 3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez MGDK w Końskich poza budynkiem: w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,

 4. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem MGDK wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

   

PRZEPISY KOŃCOWE


 

 1. Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach MGDK w Końskich jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MGDK w Końskich.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zegar

Pogoda