Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 

 

 

Końskie, 18.11.2019 r.

Ogłoszenie

W wyniku postępowania przeprowadzonego na „wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oraz agregatu prądotwórczego wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej

DNI KOŃSKICH 2019” w Końskich w dn. 22-23 08.2020

W wyniku ogłoszonego postępowania do dnia 25 października 2019 do godz. 14.00
wpłynęło 15 ofert od następujących podmiotów.

 

NR

Nazwa oferenta

Cena zł brutto

1

AGENJA DETE MARCIN TOBOŁA, FRANCUSKA 15, 64-100 LESZNO

51 045,00

2

ASTRAL, RADECKA 3, 01-993 WARSZAWA

49 138,50

3

CZAK MUSIC, WIŚLNA 13/3, 39-400 TARNOBRZEG

43 050,00

4

AGENCJA ARTYSTYCZNA ARENA, AL. JPII 21, 39-200 DĘBICA

59 040,00

5

SKLEP MUZYCZNY HORUS, 3 MAJA 9, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

55 300,00

6

GRZEGORZ MOSIOŁEK G.M. SOUND, BRAK ADRESU

40 000,00

7

LIGHT-TECH P.U.H. , ZEMBORZYCKA 116C, 20-445 LUBLIN

66 149,40

8

AGM, OBROŃCÓW MODLINA 5, 30-733 KRAKÓW

38 000,00

9

ALDAR, SZAJNOWICZA-IWANOWA 19/20, 25-636 KIELCE

42 900,00

10

ABSTRAKT, SŁONECZNA 29, 47-450 ROKOSZÓW

48 585,00

11

AGENCJA KONCERTOWA VOYAGER, WITCZAKA 110/1, 41-902 BYTOM

33 500,00

12

MMM KATARZYNA MANOWIECKA, PL. KOTARBIŃSKIEGO 1/17,03-988 WARSZAWA

36 500,00

13

MMM TECHNIKA SCENICZNA, KRĘŻNA 4, 97-371 KRĘŻNA

42 422,70

14

ZBIGNIEW GONDEK, PONIŃSKIEGO 7, 88-100 INOWROCŁAW

47 970,00

15

VOLUME 1 G.S.C., GÓRNOSLĄSKA 4/67, OO-444 WARSZAWA

41 970,00

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AGENCJA KONCERTOWA VOYAGER, WITCZAKA 110/1, 41-902 BYTOM na kwotę: 33 500,00 złotych brutto [słownie złotych: TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET], VAT 0%.

I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie, NIP 658-12-20-969

Dyrektor

Piotr Salata

 

 

 

 

Końskie, dnia 01.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, organizator imprezy pn. POWITANIE NOWEGO ROKU 2020 w dniach 31.12.2019 do 01.01.2020 ogłasza konkurs ofert na:


 

- zapewnienie jednego patrolu ratowniczego składającego się z osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadających wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r..


 

Planowana impreza odbędzie się na terenie przylegającym do Domu Kultury w Końskich w Parku Miejskim w Końskich.

Charakter imprezy: POWITANIE NOWEGO ROKU 2020 – pokaz ogni sztucznych, muzyka mechaniczna, poczęstunek.

Godziny imprezy: 22.00 - 1.00

Liczba uczestników: 500

Sposób płatności: umowa zlecenie, faktura vat


 

Oferty pisemne [zał.] z oświadczeniem o spełnieniu warunków oraz kopią uprawnień należy składać w sekretariacie MGDK do dnia 13 grudnia 2019 do godz. 13.00

Kryterium oceny ofert - najniższa cena, ilość osób w patrolu.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.


 

 

   Dyrektor

Miejsko-gminnego Domu Kultury

w Końskich

Piotr Salata


 


 


 


 

 

Załącznik nr 1

 

 

Oferta na zapewnienie jednego patrolu ratowniczego składającego się z osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadających wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.

 

POWITANIE NOWEGO ROKU 2020 w dniach 31.12.2019 DO 01.01.2020

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

 

za cenę netto ….................................... podatek vat ….................

 

cenę brutto ….......................................

 

(słownie: brutto ..........................................................................................................................)

 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Oświadczam/y, że posiadamy możliwości i niezbędne zaplecze do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam/y, że cena podana w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.

3. Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Do oferty załączam:

 

1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje

2. .....................................................................

 

Dane osoby do kontaktu z Zamawiającym:

 

Imię i nazwisko …................................................................................................................................

 

nr telefonu …........................................................................................................................................

 

e-mail …...............................................................................................................................................

 


Miejscowość i data ...................................................


…………………………………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zegar

Pogoda