Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

Końskie, 20.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
„wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oraz agregatu prądotwórczego wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej   

DNI KOŃSKICH 2019” w Końskich w dn. 17-18. 08.2019
I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969

 

Płatnik

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

Ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

658-12-20-969


II. Przedmiot oferty


Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, oraz agregatu prądotwórczego wraz z obsługą wraz z transportem na imprezę plenerową pn. DNI KOŃSKICH, która organizowana będzie w dn. 17-18.08.2019 r., zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa i oświetleniowa całej imprezy.

 

a) scena o wymiarach min. 10x12 m. poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,

b) boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody - woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę, tylny horyzont musi uwzględniać technikę montażu i specyfikację w/g riderów: Brathanki, Dawid Kwiatkowskii, Dominika Wróbel, Marcin Daniec i inne,

c) scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa,

d) reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być solidne, nie dopuszcza się słabych konstrukcji , które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.

e) wymagania: scena, system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy wraz z obsługą muszą być zgodne z aktualnymi riderami zespołów: Brathanki, Dawid Kwiatkowski, Dominika Wróbel, Marcin Daniec i inni. (Załącznik nr 1, plik rar do pobrania na stronie organizatora http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia) [ze względu na częste aktualizacje powinny być uzgodnione i potwierdzone przez realizatorów poszczególnych wykonawców],

f) w imprezie wezmą również udział delegacje artystyczne z miast partnerskich ze Słowacji, Ukrainy i Węgier, artyści domu kultury [sobota], artyści lokalni [niedziela] specyfikacja techniczna w/w zostanie dosłana po ustaleniu programu,

g] w zakres oferty nie wchodzą wyżywienie i noclegi pracowników Wykonawcy,

h] agregat prądotwórczy musi być sprawny, odpowiedniej mocy oraz wolny od jakichkolwiek zakłóceń, koszty zużytego paliwa ponosi Zamawiający


Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

III. Czas realizacji
17-18.08.2019 r.

 Gotowość sceny, nagłośnienia,  oświetlenia na próby, 17 sierpnia 2019 o godz. 10.00.

 Zakończenie imprezy 18 sierpnia 2019 ok. godz. 23.00.

 Miejsce realizacji:  Park Miejski w Końskich, zaplecze DK Egipcjanka, ul. Mieszka I 4

 

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT.

 

V. Sposób oceny ofert.
1.Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryteria: cena brutto za całość usługi, mile widziane doświadczenie przy realizacji koncertów wykonawców ujętych w programie imprezy.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnym pismem w terminie 7 dni. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

4. Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest aprobata firmy przez zespoły określone w przedmiocie umowy [załącznik nr 1 umieszczony na stronie WWW Zamawiającego http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia].

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen i odwołania zapytania bez podania przyczyn.


VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 2 do pobrania http://www.dkkonskie.pl/ogloszenia

2. projekt umowy [typowy dla Wykonawcy].

 

VII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, pocztą lub drogą elektroniczną [wydrukowany, wypełniony, podpisany skan na druku oferty] do 04.04. 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem OFERTA NA TECHNIKĘ DNI KOŃSKICH 2019

 

Liczy się data wpływu oferty na adres:

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich

ul. Mieszka I 4

26-200 Końskie

NIP 658-12-20-969

poczta@dkkonskie.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

OGŁOSZENIE

NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS IMPREZY

DNI KONSKICH 2019”

W DNIACH 17-18 SIERPNIA 2019 r.

Końskie dn, 25.02.2019 r

 

1. Organizacja i obsługa lunaparku tj.: karuzele, kolejki, zjeżdżalnie, dmuchańce, trampoliny, eurobungee, autodrom i inne urządzenia rozrywkowe dla dzieci i dorosłych wraz z obsługą i ochroną na czas trwania imprezy.

 

2. Lunapark ma być rozłożony wg planu graficznego imprezy w uzgodnieniu z Organizatorem na terenie parku Miejskiego w Końskich przy ul. MIESZKA I 4. Plan lokalizacji w załączeniu [1]. Na Wynajmującym ciąży obowiązek dokonania wizji lokalnej terenu.

 

3. Organizator informuje, że na w/w terenie znajdować się będą stoiska promocyjne, gastronomiczne, oraz handlowe. W wydzielonym sektorze dla publiczności odbędzie się impreza masowa. Teren lunaparku znajduje się poza w/w terenem.

 

4.Oferta musi zawierać:

a) oferowaną kwotę brutto za dzierżawę terenu na wyłączność za obsługę imprezy w zakresie, patrz pkt. 1,

b) pisemną deklarację, że Wykonawca wniesie stosowną opłatę za wynajem podczas imprezy „DNI KONSKICH 2019, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy tj. do dnia 9 sierpnia 2019 r. [liczy się data wpływu na konto Organizatora], oraz akceptację wzoru umowy

c) specyfikację urządzeń oraz informacje wymaganych atestach i pozwoleniach,

d) referencje

e) informacje i wykaz urządzeń

f) oświadczenie oferenta, iż posiada własny agregat prądotwórczy,

 

5. Ofertę należy dostarczyć do 11 MARCA 2019 r. do godz. 15.00, na adres: MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY W KOŃSKICH, 26-200 KOŃSKIE, MIESZKA I 4, osobiście lub pocztą, pok. NR 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS IMPREZY PN. „DNI KONSKICH 2019”.

 

6. W terminie do 12 marca 2018 r. po analizie nadesłanych ofert, Organizator wyłoni Wykonawcę, któremu powierzy organizację Lunaparku, bądź zadecyduje o przeprowadzeniu negocjacji, ewentualnie dodatkowego etapu.

 

7. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę: w ciągu dwóch tygodni od podania do publicznej wiadomości. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie Organizatora (www.dkkonskie.pl/ogloszenia).

 

8. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazania telefonicznie, lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnie z załączonym projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na obsługę i organizację wesołego miasteczka.

 

9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Kowalskim pod numerem telefonu 41 372 24 78

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki: 1. plan graficzny imprezy, 2. wzór umowy

Dyrektor MGDK w Końskich

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Plan graficzny imprezy

Ogłoszenie

Wzór umowy

 

 


WYNIKI Z WYBORU OFERT

NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS IMPREZY

DNI KOŃSKICH 2019”

W DNIACH 17-18 SIERPNIA 2019 r.

 

Końskie dn.18.03.2019 r.

 

Po analizie nadesłanych, potwierdzonych, spełniających wymogi formalne ofert najkorzystniejszą zaoferowała firma:

 

  • K&R LUNAPARK” Krzysztof Roszkiewicz, 91-604 Łódź, Strykowska 105, na kwotę 18.550 zł brutto, którą wybrano do podpisania umowy.

 

W negocjacjach cenowych uczestniczyły ponadto firmy, które złożyły oferty na kwoty:

 

  • LUNA PRK Josef Dadak, Do Samków 10, 34-500 Zakopane, na kwotę 16.200 zł brutto

 

  • P.R.U. „SMOKOLAND”, PARK ROZRYWKI, PIŁSUDSKIEGO 54 a, 32-540 Trzebinia, na kwotę 14.000 zł brutto

 

 

Jednocześnie informuję, że przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnie z załączonym projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na obsługę i organizację wesołego miasteczka.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor

Piotr Salata

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury

Mieszka I 4

26-200 Końskie

 

 

 

 

otrzymują:

1. oferenci

2. a/a