Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 

Końskie,30.07.2019

Znak DK 02/07/2019                                                                                                                                           

 

 

 

OGŁOSZENIE


 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, organizator imprezy masowej w dniach 17-18 sierpnia 2019, na podstawie opinii MO-9040/56/2019 wydanej przez ŚCRMiTS w Kielcach, ogłasza konkurs ofert na:


 

- zapewnienie jednego patrolu ratowniczego składającego się z co najmniej dwu osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadających wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. niezbędnego do zabezpieczenia imprezy masowej pn. DNI KOŃSKICH 2019 stosownie do w/w opinii.


 

Planowana impreza odbędzie się na terenie przylegającym do Domu Kultury w Końskich w Parku Miejskim w Końskich.

Charakter imprezy: Dni Końskich 2019 – festyn, występy zespołów, prezentacje zakładów pracy, zlot food tracków, lunapark.

Godziny imprezy: 15.00 - 23.00

Liczba uczestników: 2000

Sposób płatności: umowa zlecenie, faktura vat


 

Oferty pisemne [zał.] z oświadczeniem o spełnieniu warunków oraz kopią uprawnień należy składać w sekretariacie MGDK do dnia 9 sierpnia 2019 do godz. 13.00

Kryterium oceny ofert - najniższa cena

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.


 

 

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Domu Kultury

w Końskich


 

Piotr Salata


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OFERTA

na

zapewnienie jednego patrolu ratowniczego składającego się z co najmniej dwu osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadających wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.

DNI KOŃSKICH 2019” w Końskich w dn. 17-18. 08.2019

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

 

za cenę netto ….................................... podatek vat ….................

 

cenę brutto ….......................................

 

(słownie: brutto …................................................................................................................................)

 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Oświadczam/y, że posiadamy możliwości i niezbędne zaplecze do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam/y, że cena podana w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.

3. Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Do oferty załączam:

 

1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje

2. .....................................................................

 

Dane osoby do kontaktu z Zamawiającym:

 

Imię i nazwisko …................................................................................................................................

 

nr telefonu …........................................................................................................................................

 

e-mail …...............................................................................................................................................

 


Miejscowość i data ...................................................


…………………………………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)


 

 

 

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zegar

Pogoda